Second opinion bij een andere bedrijfsarts

Een werknemer kan een second opinion (SO) bij een andere dan de eigen bedrijfsarts aanvragen als hij twijfelt over medisch inhoudelijke visie en het advies van de eigen bedrijfsarts. In de volgende situaties kan een second opinion aangevraagd worden:

 • Gezondheidkundig advies van de eigen bedrijfsarts over verzuimbegeleiding en re-integratie.
 • Over een uitkomst van en advies naar aanleiding van arbeidsgezondheidskundig onderzoek (zoals periodiek medisch onderzoek).
 • Advies van de eigen bedrijfsarts over gezondheid van de medewerker in relatie tot werk naar aanleiding van het open spreekuur (buiten verzuimsituatie).

Opmerking: De aanvraag van een SO heeft geen opschortende werking voor de afspraken tussen de werkgever en werknemer over re-integratie op grond van advies gegeven door de eigen bedrijfsarts.

Second opinion in de praktijk

De praktische uitwerking van een SO sluit aan bij hetgeen in de curatieve sector gebruikelijk is. Dat betekent dat verwijzing voor de second opinion verloopt via de eigen bedrijfsarts die de aanvrager begeleidt. De bedrijfsarts draagt zorg voor een goede overdracht van de gegevens.

De SO heeft betrekking op de medisch inhoudelijke visie van de eigen bedrijfsarts en komt niet in de plaats van het deskundigenoordeel van het UWV.

Wanneer kan een SO door de bedrijfsarts afgewezen worden?

 • Betwist advies gaat niet over verzuimbegeleiding, een arbeidsgezondheidskundig onderzoek of een gezondheidskundig advies inzake arbeid.
 • Er wordt oneigenlijk gebruik gemaakt van de second opinion, bijvoorbeeld herhaaldelijk over dezelfde vraagstuk.
 • Er wordt voldaan aan de criteria voor deskundigenoordeel door het UWV.
 • Second opinion wordt door de werkgever aangevraagd. (Alleen de werknemer mag second opinion aanvragen, de werkgever heeft mogelijkheid deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen)
 • Er is sprake van een conflict of een juridische procedure tussen werkgever en werknemer.
 • Er is sprake van een situatie tussen de medewerker en bedrijfsarts die onder klachtenprocedure valt.
 • Er kan geen second opinion over aanstellingskeuring aangevraagd worden.

Stappenplan Second opinion

 • Medewerker vraagt een SO aan
 • Aanvrager maakt zijn verzoek voor een SO kenbaar bij de werkgever en de eigen bedrijfsarts
 • Aanvrager maakt een afspraak bij de eigen bedrijfsarts
 • De eigen bedrijfsarts bereidt samen met de aanvrager SO voor
 • De bedrijfsarts geeft uitleg over SO en toetst het verzoek aan criteria voor second opinion.
 • De aanvrager maakt keuze uit de beschikbare bedrijfsartsen voor second opinion.
 • In het geval dat de aanvrager inhoudelijke bezwaren tegen beschikbare bedrijfsartsen heeft dan wordt in overleg tussen de eigen bedrijfsarts en de aanvrager een andere bedrijfsarts gezocht.
 • Na ondertekenen van machtiging verstrekt eigen bedrijfsarts medische gegevens aangaande betwiste advies aan de SO bedrijfsarts.
 • de SO bedrijfsarts maakt een afspraak met de medewerker en overlegt zo nodig met de aanvrager welke gegevens nog meer nodig zijn om tot een advies te komen. Dit kan inhouden nadere informatie bij de eigen bedrijfsarts, bij  behandelaars, informatie bij de werkgever of informatie elders.
 • De SO resulteert in een nieuw advies van de SO bedrijfsarts. Conceptadvies met onderbouwing wordt aan de aanvrager voorgelegd, zodat hij hier kennis van kan nemen. De SO bedrijfsarts zal nagaan of de aanvrager de uitkomsten van de SO heeft begrepen.
 • De SO bedrijfsarts zal na een schriftelijke toestemming door de aanvrager het advies aan de de bedrijfsarts van de aanvrager overdragen.
 • Mocht de aanvrager geen toestemming geven, informeert de SO bedrijfsarts de bedrijfsarts van de aanvrager daarover.
 • Wanneer de aanvrager uitdrukkelijke toestemming geeft voor het ter beschikking stellen van het advies aan de eigen bedrijfsarts dan neemt deze binnen een redelijke termijn kennis van dat advies en maakt hij aan de aanvrager kenbaar, inclusief motivatie of hij het SO advies niet, gedeeltelijk, dan wel geheel overneemt.
 • De aanvrager bespreekt, indien relevant, met de werkgever het advies dat door de eigen bedrijfsarts op grond van SO aan hem en de werkgever wordt gegeven.
 • Wanneer na de uitvoering van de second opinion verdere begeleiding van de werknemer nodig is zoals dat het geval kan zijn bij verzuimbegeleiding, wordt deze hervat door de eigen bedrijfsarts.

Administratieve afhandeling

 • Bij de second opinion is sprake van een overeenkomst inzake geneeskundige behandeling. De SO bedrijfsarts zal het SO dossier gedurende 15 jaar, te rekenen van het tijdstip van het advies, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit, bewaren.
 • De kosten van second opinion worden door de werkgever gedragen. De SO bedrijfsarts stuurt de factuur naar de werkgever.

 

Keuze van de bedrijfsarts

De aanvraag voor een second opinion moet worden ingediend via de eigen bedrijfsarts. SO arts kan gekozen worden vanuit de lijst met beschikbare artsen. https://www.bedrijfsartsensecondopinion.nl/bedrijfsartsen. 

Second opinion bedrijfsarts