Gewijzigde Arbowet sinds 1 juli 2017

Wij hebben de belangrijkste maatregelen voor u op een rij gezet:

 • Basiscontract arbodienstverlening: werkgevers moeten minimumeisen voor gezond en veilig werk afspreken met arbodienstverlener, zie ook https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/basiscontract/vraag-en-antwoord/kan-ik-volstaan-met-een-contract-met-een-tussenpersoon
 • Duidelijkere rol preventiemedewerker: de preventiemedewerker krijgt een centrale rol in de nieuwe Arbowet
 • Spreekuur bedrijfsarts: iedere werknemer heeft het recht zonder toestemming op kosten van de werkgever de bedrijfsarts over werkrelevante zaken te spreken
 • Second opinion: twijfelt de werknemer aan het door de bedrijfsarts gegeven gezondheid advies? Dan heeft hij de mogelijkheid een second opinion bij een andere bedrijfsarts aan te vragen

Bestaande wettelijke taken

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om zich door arbodeskundigen te laten bijstaan bij het uitvoeren van de volgende taken:

 • Ziekteverzuimbegeleiding: deskundige begeleiding bij ziekte
 • Toetsen van en adviseren over de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E): de RI&E inventariseert, evalueert en prioriteert de risico’s die aan de gevaren in een bedrijf zijn verbonden en omschrijft de maatregelen in een Plan van Aanpak
 • Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO): het PAGO is gericht op het regelmatig onderzoeken van arbeidsgebonden gezondheidsrisico’s. Werkgevers zijn verplicht een PAGO aan te bieden, werknemers bepalen zelf of zij hiervan gebruik willen maken
 • Aanstellingskeuring: een werkgever mag alleen in specifieke, uitzonderlijke gevallen een werknemer laten keuren. De regels hiervoor volgen uit de Wet op de Medische Keuringen

Nieuwe verplichtingen

Naast de bestaande wettelijke taken moeten in het basiscontract nieuwe verplichtingen worden opgenomen.

 • Toegang tot bedrijfsarts: in het basiscontract moet geformuleerd staan hoe de toegang tot de bedrijfsarts  is geregeld
 • Overleg met OR en preventiemedewerker: het basiscontract moet omschrijven hoe het overleg van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad (OR) is geregeld
 • Bezoek van de werkplek: de bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken
 • Second opinion: de werknemer moet de mogelijkheid hebben om een second opinion bij een andere bedrijfsarts aan te vragen indien hij twijfelt aan een gegeven gezondheidsadvies
 • Klachtenprocedure: iedere bedrijfsarts of arbodienst moet een duidelijke werkwijze of procedure hebben die beschrijft hoe en waar de werknemer eventuele klachten over de dienstverlening kan indienen
 • Melden beroepsziekten: een bedrijfsarts moet tijd kunnen besteden aan het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten
 • Advisering over preventie: de advisering over preventie aan de werkgever door de bedrijfsarts moet in het contract staan

Meer informatie vindt u op:  https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/arbowetgeving